• Cοαching, Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Δεοντολογία

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (σύμφωνα με τον Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ)


Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ο παρών κώδικας δεοντολογίας παρέχει αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις αρχές που οφείλουν να τηρούν οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας και σχετίζονται με τους παρακάτω άξονες:
I. Γενικές αρχές - υποχρεώσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας του επαγγέλματος του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας
II. Ηθικές αρχές - υποχρεώσεις προς τους πελάτες


I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Πρωταρχικές υποχρεώσεις του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας είναι:
1. Σεβασμός προς το επάγγελμα του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας


Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση του κύρους του επαγγέλματος του συμβούλου  επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας και την παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π. υψηλής ποιότητας. Οφείλει να ακολουθεί τα εθνικά και διεθνή επαγγελματικά πρότυπα και να εφαρμόζει έγκυρες επιστημονικές μεθόδους και εργαλεία, κατά την άσκηση του επαγγέλματός του (π.χ. κατά τη διεξαγωγή ερευνών, τη χορήγηση τεστ - ερωτηματολογίων επαγγελματικού προσανατολισμού κλπ.). Οφείλει να φροντίζει ώστε οι πράξεις, οι ενέργειες και η εν γένει συμπεριφορά του να μη μειώνουν τη δημόσια εικόνα του επαγγέλματος και τη στάση του κοινού προς αυτό και να μην αντίκεινται προς το δημόσιο αίσθημα του τόπου, όπου ασκεί το επάγγελμά του. Δεν επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλματος της Συ.Ε.Π. από μη πιστοποιημένα για το σκοπό αυτό άτομα.


2. Ο πολίτης στο κέντρο των υπηρεσιών


Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας τοποθετεί τον πολίτη στο κέντρο των υπηρεσιών που παρέχει. Οφείλει να διαπνέεται από υψηλό αίσθημα ευθύνης έναντι των πελατών του, στους οποίους παρέχει τις υπηρεσίες του, καθώς οι προτάσεις και συμβουλές του μπορεί να επηρεάσουν τις αποφάσεις και τις ζωές τους. Σέβεται την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία του ατόμου, το οποίο ζητά την βοήθειά του, το αντιμετωπίζει με ευγένεια και φιλικό τρόπο συμπεριφοράς, και το υποστηρίζει στην λήψη αποφάσεων ή στην αναζήτηση λύσεων με απώτερο στόχο την προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη και ευημερία. Παράλληλα οφείλει να έχει επίγνωση της επιρροής που ασκεί και των προσωπικών, κοινωνικών, οικονομικών, επιχειρηματικών ή πολιτικών καταστάσεων
ή πιέσεων που μπορεί να τον οδηγήσουν σε αθέμιτη χρήση της επιρροής αυτής.


3. Επαγγελματική επάρκεια


Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού οφείλει να διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια σε γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την παροχή των υπηρεσιών Συ.Ε.Π. προς τις ομάδες στόχου στις οποίες απευθύνεται(όπως επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία, προσωπικές δεξιότητες κλπ) και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της επάρκειας αυτής.


4. Επαγγελματική ανάπτυξη


Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού οφείλει να μεριμνά για τη συνεχή αναβάθμιση των επαγγελματικών του προσόντων. Ειδικότερα, οφείλει να αξιοποιεί τις ευκαιρίες επιμόρφωσης και περαιτέρω εκπαίδευσης, είτε εντός
είτε εκτός του πλαισίου εργασίας του και να δραστηριοποιείται με στόχο τη συνεχή επαγγελματική του ανάπτυξη, ώστε ανά πάσα στιγμή να κατέχει υψηλού επιπέδου σύγχρονες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες.
ΙI. ΗΘΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ


Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια εξελικτική διαδικασία που βασίζεται στη διαπροσωπική σχέση μεταξύ συμβούλου – πελάτη. Για την εδραίωση μιας επιτυχημένης συμβουλευτικής σχέσης ο σύμβουλος οφείλει να τηρεί τις κατωτέρω ηθικές υποχρεώσεις - αρχές:
1. Αρχή της αυτονομίας
Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας σέβεται την αυτονομία του ατόμου ή των ατόμων προς τα οποία απευθύνονται οι υπηρεσίες της Συ.Ε.Π. και δεν υπαγορεύει ή εξαναγκάζει τον πελάτη σε επιλογές, τρόπο ζωής, σχέδια ή πεποιθήσεις που εκφράζουν τον ίδιο ή άλλους ανθρώπους. Υποστηρίζει τους
πελάτες στην αναζήτηση λύσεων και στην διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων, αλλά αποδέχεται το ότι οι ίδιοι οι πελάτες παίρνουν τελικώς τις αποφάσεις και αναλαμβάνουν την προσωπική ευθύνη για τις αποφάσεις αυτές.
2. Αρχή της ισότητας (της μη διάκρισης)
Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε υπηρεσίες Συ.Ε.Π. σε όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως κοινωνικής ή οικονομικής κατάστασης, εκπαιδευτικού επιπέδου, φύλου, φυλής, ηλικίας, εθνικότητας, θρησκευτικών πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας ή όποιων άλλων ειδικών αναγκών ή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής παρέμβασης αποφεύγει κάθε μορφή διάκρισης έναντι των πελατών. Χρειάζεται επίσης να έχει επίγνωση των αξιών και των στάσεων που υιοθετεί, ώστε να παραμένει αντικειμενικός και αμερόληπτος κατά την παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π.
3. Αρχή της αμεροληψίας
Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας κρατά αμερόληπτη στάση κατά την άσκηση της συμβουλευτικής διαδικασίας. Οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του πρωτίστως με βάση το συμφέρον του πελάτη και να μην επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο κατά την άσκηση της Συ.Ε.Π. (π.χ. οικονομικά ή πολιτικά συμφέροντα, επιθυμίες σημαντικών άλλων, κοινωνικά στερεότυπα, διακρίσεις κλπ.). Στις περιπτώσεις που ο σύμβουλος ασκεί τη Συ.Ε.Π. ως εκπρόσωπος της εταιρείας - οργανισμού εργασίας του πελάτη ή εταιρειών εύρεσης εργασίας κλπ. οφείλει να μεριμνά για τη διαφύλαξη των συμφερόντων του πελάτη. Τονίζεται επίσης ότι ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας δεν επιτρέπεται να διατηρεί στενή προσωπική σχέση (π.χ. ερωτική) με τον πελάτη. Επίσης καλό είναι να μην παρέχει τις υπηρεσίες του σε πρόσωπα του οικογενειακού του περιβάλλοντος ή σε πρόσωπα με τα οποία διατηρεί στενές σχέσεις στον ιδιωτικό ή επαγγελματικό βίο, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει την αντικειμενικότητα της συμβουλευτικής διαδικασίας.
4. Αρχή της ολιστικής προσέγγισης
Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας αντιλαμβάνεται τον πελάτη ως μέρος ενός ευρύτερου συστήματος και αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο καλείται να λάβει εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να διαμορφώσει το σχέδιο ζωής του. Ως συνέπεια, αναγνωρίζει και συνεκτιμά κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής παρέμβασης τους επιμέρους προσωπικούς, οικογενειακούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις και τα σχέδια αυτά.
5. Αρχή της διαφάνειας
Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας παρέχει επαρκή ενημέρωση στους πελάτες για τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τους σκοπούς, τους στόχους, τις τεχνικές, τη μεθοδολογία καθώς και τα οφέλη ή τους περιορισμούς ενός προγράμματος συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. Επίσης πρέπει να ενημερώνει τους πελάτες για τις ομάδες στόχου στις οποίες απευθύνεται, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την επαγγελματική του επάρκεια (ακαδημαϊκά προσόντα, γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες).
6. Αρχή της εμπιστευτικότητας
Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας διασφαλίζει το απόρρητο των πληροφοριών που σχετίζονται με την προσωπική και επαγγελματική ζωή του πελάτη τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της συμβουλευτικής σχέσης. Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται από τον σύμβουλο μόνο σε εξουσιοδοτημένα για τη διαχείρισή τους άτομα, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της Συ.Ε.Π. και μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση του πελάτη. Η άρση της υποχρέωσης για την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου επιτρέπεται μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου ο σύμβουλος έχει σχηματίσει τη γνώμη ότι: α) κινδυνεύει η ασφάλεια/ζωή του πελάτη, β) κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα/ζωή τρίτων προσώπων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αναφορά των πληροφοριών γίνεται σε αρμόδια πρόσωπα ή φορείς. Επισημαίνεται ότι η εμπιστευτικότητα είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανάπτυξη και διατήρηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης συμβούλου - πελάτη.
7. Αρχή της παραπομπής
Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας παραπέμπει τον πελάτη σε άλλους επαγγελματίες ή/και φορείς, στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο ή χρήσιμο για την καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών του. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι: η διάγνωση αναγκών του πελάτη οι οποίες δεν άπτονται της επιστημονικής ιδιότητας του συμβούλου (π.χ. θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας) ή η ανάγκη πληροφόρησης του πελάτη για θέματα για τα οποία κατ’ εξοχήν αρμόδιες είναι άλλες υπηρεσίες (π.χ. ο ΟΑΕΔ για θέματα εύρεσης εργασίας σε ανέργους κλπ.). Ο σύμβουλος υποχρεούται να ασκεί το επάγγελμα εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από τις σχετικές σπουδές ή/και την εργασιακή του εμπειρία ή/και το είδος και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του οργανισμού στον οποίο εργάζεται. Η υποχρέωση της παραπομπής δεν αφορά μόνο στις περιπτώσεις που ο σύμβουλος είναι αναρμόδιος για την επίλυση του προβλήματος του πελάτη, και στις οποίες ο πελάτης παραπέμπεται σε φορείς που παρέχουν άλλες υπηρεσίες εκτός Συ.Ε.Π., αλλά και στις περιπτώσεις όπου ο σύμβουλος αναγνωρίζει ότι ένας άλλος επαγγελματίας ή φορέας Συ.Ε.Π. είναι σε καλύτερη θέση να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη.
8. Αρχή της έγκυρης πληροφόρησης
Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας παρέχει στον πελάτη έγκυρη και πρόσφατη ενημέρωση για την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας βασιζόμενος σε αντικειμενικές έντυπες ή ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης (βάσεις δεδομένων, διαδικτυακοί τόποι κλπ) τις οποίες οφείλει να κοινοποιεί στον πελάτη.
Με δεδομένο ότι η πληροφορία συνεχώς αλλάζει, ο πελάτης προετοιμάζεται από το σύμβουλο για τη συνεχή επαφή με πρωτογενείς και έγκυρες πηγές πληροφόρησης καθώς και για την απαραίτητη επιβεβαίωση των πληροφοριών αυτών, στην περίπτωση που θα χρειαστεί να τις αξιοποιήσει  το μέλλον.

Οι υπηρεσίες μας στο coaching διέπονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας των αντίστοιχων φορέων που είμαστε μέλη. Αναλυτικά για τον EMCC, http://www.emccouncil.org/eu/en/quality/ethics  και για τον ICF

http://coachfederation.org/about

 

Certified Member

icflogocolor  

 

 

 

×

offer